Waarom een adviseur inhuren?
Bedrijf verkopen
Bedrijf kopen
Waardebepaling
Fusie en samenwerking
Verkoopscan
MBI en MBO
Bedrijfsopvolging binnen de familie
Ondernememingsplan
Stappenplan bedrijfsoverdracht in 6 fasen


Waarom een adviseur inhuren?

De verkoop van een onderneming is een gebeurtenis die een ondernemer maar zelden tegenkomt. Veel ervaring kan hij hier dus niet in opbouwen. Het gevaar is dat hij zelf het wiel moet uitvinden en in dezelfde valkuil kan stappen als velen voor hem. Het feit dat een ondernemer emotioneel betrokken is kan alles alleen maar versterken.

Omdat het kopen of verkopen van een onderneming een emotionele gebeurtenis is, wordt altijd aangeraden om bij dit proces een expert in te schakelen.
Zeker in de onderhandelingsfase is het belangrijk om ondersteuning te hebben van een adviseur. Deze is in staat om de emotie te scheiden van de rationele zaken.

Het is belangrijk om een zakelijk advies te krijgen, veel ondernemers gaan maar door en zien (vaak) niet dat de markt wijzigt. Het is ook logisch dat het niet gemakkelijk is om op tijd het roer om te gooien wanneer het al vele jaren op koers ligt. Vreemde ogen dwingen, is niet voor niets een gezegde en zeker is dat twee personen meer zien dan een.

Uit ervaring weten wij dat er bedrijven in de problemen zijn gekomen nadat de onderhandelingen over overname of fusie zijn mislukt . De ondernemer is zo druk bezig, ook geestelijk, dat er belangrijke zaken blijven liggen. Er is onvoldoende oog voor de kostenontwikkeling.

Omdat het bedrijf toch verkocht wordt, is er ook te weinig aandacht om omzet te genereren. Investeringen worden niet meer gedaan want dat is immers toch voor de nieuwe eigenaar. Minstens zo gevaarlijk is dat er onrust ontstaat onder het personeel, zeker wanneer de goede mensen vertrekken naar misschien wel de concurrentie.

In bovengenoemd scenario kan de ondernemer in een positie komen dat hij wel moet verkopen, hetzij door de stress en ergernis of omdat het bedrijf op een hellend vlak is gekomen met de resultaten.
Wij weten dat de ondernemer significant minder geld ontvangt voor zijn onderneming. En dat alleen doordat hij geen goede adviseur wilde inhuren.

Op deze wijze is er verkeerde zuinigheid toegepast. Het principe gaat ook hier op; schoenmaker hou je bij je leest. Doe waar je goed in bent en laat specialistische zaken over aan de adviseur, die daarvoor is opgeleid. Let op uw zaak.

Laat het u niet overkomen!

Bel of mail Succesor Select voor advies.

- terug naar boven -


Bedrijf verkopen

In de komende jaren worden naar verwachting ongeveer 95.000 ondernemingen verkocht. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is het bereiken van de (gepensioneerde) leeftijd van de eigenaar.
Een proces dat veel emoties met zich mee zal brengen. Succesor Select is hiervan doordrongen en wil graag u als klant hierin rationeel bijstaan. Op deze wijze wordt voorkomen dat u met een onbehagelijk gevoel van uw levenswerk afstand dient te nemen.

Werkwijze Succesor Select

Succesor Select gaat uit van de persoonlijke benadering. Geen enkele onderneming en haar ondernemers zijn immers gelijk. Daarom wordt in overleg met de klant een individueel stappenplan opgezet.
Er zal door een intermediair een aantal werkzaamheden verricht moeten worden om potentiële kopers op een juiste wijze te benaderen en te informeren. Samengevat kunnen deze fases als volgt worden omschreven:

Opstellen bedrijfsprofiel

Het bedrijfsprofiel geeft een eerste indruk van het te koop aangeboden bedrijf. Hierin wordt het bedrijf nog niet met naam en toenaam bekend gemaakt. De potentiële koper krijgt met het bedrijfsprofiel een eerste, globale indruk van de onderneming.

Waarderen onderneming

Aan de hand van het financieel rapport zal de onderneming gewaardeerd worden.Er zijn verschillende methodieken om de onderneming op waarde te zetten.Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de branchegegevens, met de opgebouwde goodwill, etc.

Opstellen verkoopmemorandum

Op basis van de aangeleverde informatie wordt het verkoopmemorandum opgemaakt door Succesor select. In dit schrijven wordt alle relevante informatie opgenomen waarmee de koper zich een beeld kan vormen van de onderneming.
Dit wordt alleen verstrekt aan potentiële kopers, die hebben laten weten graag meer informatie te willen ontvangen.
Vooraf dient er een getekende geheimhoudingsverklaring overlegd te worden, anders wordt er geen informatie verstrekt.

Opstellen benaderingsplan

In overleg met de klant zal besloten worden hoe potentiële kandidaten benaderd zullen worden. Dit kan middels gebruikmaking van het uitgebreide netwerk van Succesor Select, via gerichte benadering, via vermelding op de sites van de ondernemingsbeurs en Mkb of via een advertentiecampagne.
Hieraan wordt een tijdpad gekoppeld.

Informeren geïnteresseerden, screenen en voeren onderhandelingen

Geïnteresseerde potentiële klanten worden geïnformeerd en de contacten met hen wordt onderhouden. De exclusiviteit wordt pas weggeven nadat de klant hierin heeft toegestemd en als een potentiële koper als zeer serieus wordt beschouwd. Succesor Select zal daarvoor de potentiële koper ook screenen op betrouwbaarheid, etc.
Op deze wijze kan niet onnodig tijd verloren worden.

Opstellen Intentieverklaring

Indien een koper is gevonden, worden alle gemaakte afspraken vastgelegd in een zogenaamde intentie verklaring (LOI) en door beide partijen ondertekend. Een advocaat zal deze verklaring toetsen op juridische geldigheid.
De onderhandelingsfase is hiermee afgerond.

Afronding verkoop

Succesor Select blijft bij de afronding van de verkoop alert, opdat er geen onnodige discussies ontstaan. In deze fase dienen de contracten afgesloten te worden en het bedrag, onder auspiciën van een notaris of advocaat, overgemaakt naar de verkoper.

Nazorg

Na de verkoop vindt Succesor Select het belangrijk dat, indien gewenst, de klant begeleidt en geadviseerd wordt in het na-traject. Het is zaak dat de ondernemer niet in het zogenaamde zwarte gat valt.
Het is immers toch vaak zijn/haar levenswerk dat verkocht is.

- terug naar boven -


Bedrijf kopen

Op zoek naar uitbreiding voor uw onderneming of wilt u uw (jongens) droom als starter verwezenlijken. Succesor Select beschikt over een uitgebreide database met daarin ondernemingen, waarvoor wij bemiddelen. Daarnaast is er rondom Succesor Select een uitgebreid netwerk ontwikkeld, waarin wij uw vraag kunnen uitzetten.
Ook zijn wij abonnee op meerdere sites waarop de bedrijven aangeboden worden, zoals Ondernemingsbeurs van de K.v.K., MKBase en BeoBe.

Werkwijze Succesor Select

Succesor Select gaat uit van de persoonlijke benadering. Geen enkele onderneming en haar ondernemers zijn immers gelijk. Daarom wordt in overleg met de klant een individueel stappenplan opgezet. In het algemeen kan wel gesteld worden dat een aantal werkzaamheden verricht moeten worden om potentiële verkopers op een juiste wijze te benaderen en te informeren.
Samengevat kunnen deze fases als volgt worden omschreven:

Opstellen benaderingsplan

In overleg met de klant zal besloten worden hoe potentiële kandidaten benaderd zullen worden. Dit kan middels gebruikmaking van het uitgebreide netwerk van Succesor Select, via gerichte benadering, via internetsites of via een advertentiecampagne. Hieraan wordt een tijdspad gekoppeld.

Profiel, selectie en zoeken

In overleg met u wordt de overname strategie bepaald. Wij maken in overleg een profiel van de onderneming die we voor u zoeken en de daarbij behorende shortlist. Wij verzamelen en analyseren de informatie en voeren verkennende gesprekken. Van deze ontmoetingen ontvangt u een kort verslag.
U bepaalt met welke partijen wij verder praten.

Waarderen onderneming

Aan de hand van de beschikbare financiële cijfers van de te kopen onderneming zal een rapport opgesteld worden met daaraan gekoppeld een waardering.
Hierbij zal ook rekening gehouden met de branchegegevens. Wij maken een stand-alone waardering en nemen tevens de synergie voordelen mee in onze opzet.
Zodra een juist beeld is ontstaan van de waarde van de over te nemen onderneming.
Dan bepalen wij in samenspraak met u op welke wijze wij de onderhandelingen oppakken.
Belangrijk is o.a. de prijs maar zeker ook de betaling en de zekerheden. Wij hebben een jarenlange ervaring in deze trajecten.

Financiering en ondernemersplan

Door een geldverschaffer wordt (bijna) altijd een ondernemersplan gevraagd. Men wil weten waarom de ondernemer wil kopen en uiteraard voor welke prijs.
De criteria hiervoor zijn per casus verschillend. Wij zijn ook in dit traject behulpzaam en huren indien nodig, hiervoor specialistische kennis in. Soms wordt bijvoorbeeld gewerkt met een zogenaamde earnout constructie.

Opstellen Intentieverklaring

Indien een geschikte onderneming is gevonden, worden alle gemaakte afspraken vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Een advocaat zal deze verklaring toetsen op juridische geldigheid.
De onderhandelingsfase is hiermee afgerond.

Due diligence onderzoek

Als de LOI is opgesteld is het tijd voor het due diligence, een ander woord is boekenonderzoek. Niemand wil natuurlijk voor onaangename verrassingen komen te staan. U wilt toch zeker weten dat wat verteld is ook geleverd gaat worden.Dit soort onderzoeken wordt door specialisten uitgevoerd.Wanneer het resultaat van dit onderzoek positief is, dan pas wordt het sein gegeven om door te gaan met het proces.

Afronding koopproces

Succesor Select blijft bij de afronding van de koop alert, opdat er geen onnodige discussies ontstaan. In deze fase dienen de contracten afgesloten te worden met als basis de uitkomsten van het due diligence onderzoek en de punten uit de LOI.
Meestal wordt de overeenkomst en betaling via de notaris geregeld.

Nazorg

Na de koop vindt Succesor Select het belangrijk dat, indien gewenst, de klant begeleidt en geadviseerd wordt in het na-traject. Zo kan Succesor Select in samenspraak met haar klant een plan verzorgen, waarin de strategie voor de komende jaren wordt uiteengezet. Ook wordt hulp aangeboden bij de integratie van de gekochte onderneming in de bestaande organisatie. Met name de cultuur verschillen moeten op de juiste wijze geïnterpreteerd en ingevoegd worden.
Het is namelijk ook onze wens dat onze opdrachtgever van de gekochte onderneming een succes weet te maken.

- terug naar boven -


Waardebepaling
Op verschillende manieren kan de waarde bepaald worden:

Op basis van formules als “ x maal de winst “
Op basis van gevoel en emotie van de ondernemer
Op basis van “verhalen van collega ‘s
En nog veel meer “verhalen”

Hoe doen wij een waardebepaling:

Een waardering begint met een analyse van uw onderneming, de sterke en zwakke punten, de winstcapaciteit en de marktpositie.
Een goede waardering geeft een goed inzicht in de factoren die de waarde van uw onderneming het meeste beïnvloeden.
De uiteindelijke prijs hangt ook af van wat de “markt” doet, dus hoe staat de economie ervoor. Is er (veel) vraag, is er (veel) aanbod.
Willen de banken makkelijk financieren of zijn zij terughoudend.
Verder is het type koper belangrijk, bijvoorbeeld een strategische koper of een starter. Of wil een investerings maatschappij zijn geld beleggen in de onderneming.

Er zijn verschillende soorten kopers:

De capaciteitskoper – kijkt vooral naar aansluiting bij zijn eigen firma en de voordelen hiervan, dit noemt men ook wel een Synergetische koper.

De financiële koper - Vaak een beleggings – of participatie maatschappij die een behoorlijk rendement wil halen op de koop en verkoop van de onderneming.

De strategische koper - Zoekt naar een vorm van samenwerking die beide partijen geld oplevert.

Tevens is belangrijk dat de jaarrekening wordt genormaliseerd en wat en hoe en waar is het object. Wat wordt er precies aangeboden.

Wat is nu de essentie van de waardebepaling:

Normaliseer de jaarrekening, dus zorg voor normale cijfers
Zorg voor een goede interne organisatie
Begin op tijd met het verkoopklaar maken van uw
onderneming Schakel een specialist in.

- terug naar boven -


Fusie en samenwerking
Een alternatief voor de verkoop van uw onderneming is een partij te zoeken voor een fusie en op termijn overname of in elkaar schuiven van beide ondernemingen.
Wanneer er voldoende geld en zekerheid is om door te kunnen groeien dan is dit een zeer reële optie. In het verleden zijn er prima ondernemingen ontstaan uit fusies.

Een definitie van het woord fusie:

Het samengaan van twee min of meer gelijkwaardige ondernemingen in dezelfde branche.

Zo’ n traject is erg complex en vergt veel van alle betrokkenen. Binnen een organisatie is een strategie, hiërarchie en een bepaalde cultuur.

( Een goed voorbeeld in dezen is het verschil tussen Friezen en Groningers)

In onze vaktaal noemt men deze (fusie)weg…………..SCHAALVERGROTING

Voor een fusie is het erg belangrijk dat de directie op tijd begint met de plannen om tot een fusie te kunnen komen. Dit is een proces van jaren. Verstandig is om een tijdpad te (laten) maken door een specialist, zodat er een optimaal resultaat wordt bereikt.

Door de Euro en de eenwording van Europa zijn er eigenlijk geen grenzen meer. De logistiek van personen en goederen door Europa is, doordat er alleen aan de buitengrenzen nog controle is, vrij gemakkelijk.

Dat hieraan ook nadelen kleven is ons allen inmiddels wel duidelijk geworden.

Een fusie is pas een succes wanneer er synergie ontstaat uit zo’ n proces.

Een definitie van het woord synergie is:

1 + 1 = 3
Om dit te bereiken is het inschakelen van een fusiespecialist noodzakelijk.

- terug naar boven -


Verkoopscan
Veel vooral oudere ondernemers lopen rond met het bekende onderbuik gevoel.

Wat moet ik doen met mijn bedrijf, stoppen of doorgaan, verkopen of fuseren. Wie helpt mij. Wie geeft een goed advies. Wat zijn de gevolgen en onder welke voorwaarden.

Om u inzicht te geven in deze materie en het slechte buikgevoel bij u weg te nemen, kan Succesor Select u helpen.

Werkwijze Succesor Select

Succesor Select heeft een zogenaamde quick scan ontwikkeld om in een kort tijdsbestek een overzicht te kunnen maken van uw onderneming.

Door middel van een vragen lijst nemen wij in een dagdeel een interview af van de eigenaar/ondernemer. Door de unieke opzet van deze scan komen praktisch alle aspecten van de onderneming aan de orde.

Enkele voorbeelden van de vragen zijn:

Is de onderneming juridisch en fiscaal klaar voor de verkoop
Is dit het juiste moment om te verkopen
Zijn er opvolgers binnen de onderneming
Wat ga ik verkopen, alleen de activiteiten of ook het onroerendgoed

Met de antwoorden op de vragen gaan wij aan het werk. Wij maken een analyse uit de antwoorden en kunnen op basis hiervan een advies geven aan de ondernemer.

Wij leggen de uitkomsten vast in een rapportverslag en bespreken de analyse uitkomst met de klant.

Succesor Select kent ook een uitgebreide versie van de quickscan, in deze versie wordt ook de onderneming gewaardeerd. Middels een rapport wordt een onderbouwing gegeven van de verwachte verkoopprijs. De ondernemer is niet verplicht om zaken te doen met ons. Hij kan zelf een keuze maken wie hem adviseert bij de verkoop; zijn accountant, de bank of zijn adviseur.

- terug naar boven -


MBI en MBO
Wanneer u het zelfstandig ondernemerschap ambieert, dan zijn er verschillende mogelijkheden om deze keuze in te vullen.
U kunt zelf een onderneming oprichten, als starter of een bestaande onderneming kopen. Deze keuze is afhankelijk van verschillende factoren, onder andere uw eigen capaciteiten en uw ambities en anderzijds de mogelijkheden in de huidige markt.

Het lijkt vaak een gemakkelijke weg om een bestaand bedrijf over te nemen. Men stapt immers op een “rijdende trein” en die rijdt wel verder.
Vergis u niet, er zitten een groot aantal, soms verborgen, voetangels die wel vastgesteld en opgelost moeten worden.

In deze trajecten onderscheiden wij een aantal fasen:

1. Oriëntatie
Deze fase ontstaat na het idee, de ondernemer in spé gaat lezen over het onderwerp, op internet zoeken en overleggen met b.v. een accountant.

2. Voorbereiding
Wij stellen met u een profiel op. In dit profiel wordt antwoord gegeven op een aantal vragen, zoals; wie bent u? , Wat zijn uw kwaliteiten? en over hoeveel geld kunt u beschikken?

3. Zoeken
Op basis van dit profiel gaan wij zoeken in onze database, via onze collega’s, op internet en via de Kamer van Koophandel. Hiervoor zijn wij gecertificeerd.

4. Transactie
Er wordt voor de definitieve transactie plaats vindt, eerst een zogenaamd due diligence onderzoek uitgevoerd. Samen met u bepalen wij de zaken die we willen onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn de basis voor een mogelijke koop.

5. Invoering
Wanneer de transactie wordt gesloten en de laatste puntjes op de I gezet, dan wordt het personeel geïnformeerd en middels een persbericht de buitenwereld en de klanten.
Dan gaat het echt gebeuren, u kunt starten. In de beginperiode blijven wij bij de zaak betrokken als een soort klankbord functionaris. Wij kunnen op basis van onze ervaring sturen en corrigeren om op deze wijze de zaken prettig te laten verlopen.

Bel of mail ons wanneer u ook aan een dergelijk proces wilt meedoen.

- terug naar boven -


Bedrijfsopvolging binnen de familie
Wanneer u de trotse vader bent van een zoon of dochter die in het familiebedrijf werkt, dan zullen onderstaande opmerkingen en vragen u wellicht bekend voorkomen.

Stel uzelf dan onderstaande vragen, ook als u nog lang niet weg wilt.Daarmee geeft u zichzelf de tijd om de beste beslissing te nemen.Goed uw onderneming overdragen aan uw kind of kinderen heeft tijd nodig.Deze overdracht dient ook in goede harmonie plaats te vinden.Trek hiervoor een periode van 3 tot 8 jaar uit.

De principiële vragen:

Moet het bedrijf in familiehanden blijven of is de verkoop aan derden ook een optie.
Is de volgende generatie wel geschikt om mijn bedrijf te leiden?
Waar wordt de volgende generatie opgeleid, intern of extern?

Denk aan uzelf:

Zijn er voldoende oudedagsvoorzieningen getroffen?
Is er een goed pensioen opgebouwd?
Heb ik al een financiële planning gemaakt of laten maken?

Denk aan uw geld:

Zou de financieringsstructuur van de onderneming beter kunnen?
Wat moet ik met de fiscus afrekenen?
Blijft het familie vermogen in tact of ???????

Hoe zijn de familie verhoudingen:

Kunnen familieleden werkzaam zijn in de onderneming?
Wie komen daar dan voor in aanmerking?
Wat zijn dan de voorwaarden?
Wat zijn dan de (aandelen) verhoudingen?
Wat moet mijn zoon of dochter dan verdienen?
Is er wel een strategisch meerjarenplan?
Welke richting gaan we uit met het bedrijf?

Niemand is perfect:

Hoe gaan we om met conflict situaties tussen bedrijf en familie?
Hoe gaan we om met conflicten tussen familieleden onderling?

- terug naar boven -


Ondernememingsplan
Misschien behoort u tot die groep mensen, die besloten heeft de knoop door te hakken en het avontuur van een eigen onderneming aan te gaan.Zo’n beslissing wordt meestal niet van de ene op de andere dag genomen. Veel gesprekken met “experts” en met de partner en ook de vrienden en kennissen worden gevraagd naar hun mening over het voornemen. Wij kunnen u wegwijs maken bij het schrijven van uw plan. Naar onze mening moet de ondernemer zelf zijn plan schrijven en kunnen wij als Succesor Select hulp bieden om de valkuilen eruit te halen. Het ondernemingsplan is een onmisbaar instrument bij de start van een eigen bedrijf. Het verschaft u duidelijkheid over de technische, financiële en commerciële haalbaarheid van uw ideeën. Verder is het een instrument waarmee u GELD kunt halen bij de geldverstrekker, de Bank.
Maar de allerbelangrijkste functie is waarschijnlijk die van sturingsinstrument.

Het ondernemingsplan is ingedeeld in een aantal hoofdstukken:

1. Doel en Strategie
- missie, strategie en omzetschatting

2. Omgevingsanalyse
- Trends, de markt, de bedrijfstak en concurrentie analyse

3. Marketingplan
- Marketingdoelstelling en de 4 P’s

4. Productieplan
- Productieproces, innovatie, logistiek en bedrijfspand

5. Managementplan
- De ondernemer, de organisatiestructuur, personeel, juridische structuur en verzekeringen

6. Financiering
- Beginbalans, investeringsbegroting, financieringsplan en liquiditeitsprognose.

7. Bijlagen
- Branchegegevens, doelgroepgegevens, concurrentiegegevens etc

Wij bieden u een handreiking bij het volgen van een systematische benadering. Voor heel veel ondernemers is het schrijven van zo’n plan een crime, wij helpen daarbij.

Ondernemerschap in het midden en klein bedrijf is de kurk waar de Nederlandse economie op drijft.
Deze sector is de belangrijkste verschaffer van werkgelegenheid.

Bel of mail ons voor hulp en ondersteuning.

- terug naar boven -


Stappenplan bedrijfsoverdracht in 6 fasen


OriŽntatie

 

Voorbereiding
Privť

Voorbereiding
Zakelijk

Zoeken

Transactie

Overdracht

Bewustwording

Vaststellen
benodigd
inkomen

Bedrijfs
informatie
verzamelen

Profiel
uitzetten

Due diligence-
onderzoek

Overdracht
bekend maken

Informatie
verzamelen

Vaststellen benodigd
vermogen

Ondernemings-
plan
(her)schrijven

Kandidaat
benaderen

Overdrachts-
plan opstellen

Ondersteun
nieuwe
directie

Praten met
vertrouwens-
persoon

Vermogens-
structuur
optimaliseren

Waardering
opstellen

Screenen van
kandidaten

Opstellen
overeenkomst

Terugtreden

Praten met
deskundigen

Oudedags-
voorziening
veiligstellen

Profiel koper
bepalen

Informatie
verstrekken

Juridische
overdracht

Overleg met
direct betrokkenen

Bedrijf
optimaliseren

Kennismaken

   
   

Memorandum
opstellen

Onderhandelen

   
   

Opstellen
anoniem
bedrijfsprofiel

Intentie-
verklaring
opstellen

   
   

Opstellen lijst
met potentiŽle
kopers

     

- terug naar boven -